จัดหางาน เพื่อคัดสรรคบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าร่วมทำงานกับบริษัทหรือองค์กรชั้นนำ

สิ่งสำคัญในการ จัดหางาน นั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคต ในปัจจุบันได้มีองค์การจำนวนมากที่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการที่จะช่วยเหลือพนักงานของตน จึงได้ดำเนินนโยบายของชาติไว้อย่างแน่ชัด ให้สามารถสร้างหนทางก้าวหน้าสำหรับอาชีพของเขาเหล่านั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้านนี้ที่ทำขึ้นจากฝ่ายองค์การก็ยังมีไม่มากนักเช่นกัน ประกอบกับในระยะนั้น เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ถ้าหากองค์การได้มีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมและช่วยเหลือพนักงานในเรื่องนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวคนงาน และประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย การ จัดหางาน เพื่อที่จะสามารถชี้แนวทางตลอดจนแนะนำหรือวางแผนความก้าวหน้าให้ได้ ประชาชนจึงว่างงานกันมาก หน่วยงานของรัฐบาล ที่ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ผลการสำรวจได้ให้ข้อเท็จจริงที่สำคัญยิ่งสำหรับการเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพเป็นอย่างมาก มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน

ปัจจุบันนี้การ จัดหางาน มีความก้าวหน้าในข้อเท็จจริงที่พบก็คือ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่อาชีพของแต่ละคนที่ปักหลักอยู่นาน โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป้าหมายของอาชีพเบื้องต้นของกลุ่มนี้ก็คือ จะพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถในทางการบริหาร การ จัดหางาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ความสามารถในเชิงเข้ากับคน ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการฝึกให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดไม่ถูกหลอกลวง ตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านี้ที่ดำรงอยู่หรือที่พยายามจะได้ก็คือ การเป็นผู้อำนวยการทางด้านการบริหารแผนงานของหน่วยงานหรือการเป็นผู้อำนวยการด้านการบริหารทั่ว ๆ ไป หรือเป็นประธานของบริษัท ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ในการ จัดหางาน

1. จัดหางาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกรมการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จุดโน้มเอียงของกลุ่มนี้ที่สนใจเป็นพิเศษก็คืองานที่ปฏิบัติอยู่จริง ๆ ในปัจจุบันของแต่ละคน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนของบุคคลเหล่านี้มุ่งที่จะให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องที่จะทำต่อเนื่องกันไปในงานเก่านี้เอง วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน การเป็นพนักงานผลิตและมุ่งต่อไปที่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมในโฆษณาและผู้อำนวยการวิเคราะห์ต้นทุน พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน

2. จัดหางาน เพื่อให้ได้งานตรงกับวัตถุประสงค์ ตามด้านงานเทคนิคหรือหน้าที่งานที่ชำนาญอยู่แล้วเป็นด้าน ๆ ไป จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหารเหล่านี้มักจะมองตัวเองโดยสนใจที่จะตอบสนองหรือทำงานอยู่ในองค์การใดองค์การหนึ่งต่อไปในระยะยาว และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพ และอุตสาหกรรม บุคคลเหล่านี้จะเสาะแสวงหาความมั่นคงความปลอดภัยในองค์การ ซึ่งตำแหน่งที่หวังของกลุ่มนี้มักจะมีแตกต่างกันออกไปเป็นแบบต่าง ๆ กัน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน สำหรับผู้บริหารกลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดว่า ได้มีการพัฒนาแรงจูงใจขึ้นมาอย่างมากและค่อนข้างเป็นแรงจูงใจที่มีแรงผลักดันสูง

3. จัดหางาน เพื่อคัดกรองงานที่เหมาะสม ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ที่จะมุ่งพยายามคิดค้นสิ่งใหม่ออกมาให้ได้และมีความตั้งใจที่จะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้สมัครหลายคนมักผิดพลาดตรงส่วนนี้  ไม่ได้เตรียมข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์งานอย่างจริงจัง เป็นเจ้าของกิจการของตนเองและหาทางที่จะค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพราะคิดว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันธรรมดา ๆ  แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น คนที่ไม่เตรียมตัวให้ดีจะแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพในสายตาของผู้สัมภาษณ์ หรือดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ให้ปรากฎ คอยช่วยชี้แนะให้พนักงานสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

4. จัดหางาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า พยายามหาจุดเด่นและเอามานำเสนอให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานที่สมัคร ให้คำแนะนำเมื่อพวกเขามีปัญหา ผลการวิจัยของเขาได้ช่วยเช็คสอบตรงกับผลการวิจัยของคนอื่น ซึ่งทำให้ทราบว่า การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนั้น คุณก็สามารถติดตามข้อมูลของบริษัทที่สนใจได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้คน กิจกรรม รวมถึงตำแหน่งงานใหม่ ๆ จำเป็นต้องมีการจัดขึ้นเพื่อสำหรับการก้าวหน้าในหลาย ๆ ทางด้วยกันจึงจะเหมาะสมและสอนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วย พยายามทำให้ตัวให้โดดเด่น สายงานอาชีพหรือทิศทางก้าวหน้าที่กำหนดขึ้นก็ควรจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของความเป็นไปได้ด้วย

5. จัดหางาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ จะได้แนะนำคุณให้กับนายจ้างคนอื่น ๆ รูปแบบการทำงานที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของงานที่ทำ จำไว้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ก็เหมือนกับประตูสู่โอกาส เพื่อที่เขาจะได้ประสบความสำเร็จตามสายงานได้ในอนาคต กำหนดบทบาท เป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในหลาย ๆ สายงาน ให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน ควรจะเขียนให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่เราสมัคร ทั้งด้วยการบอกเล่าแบบตัวต่อตัว การต้องมีพื้นฐานที่อิงอยู่กับแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่าที่มีอยู่ในองค์การนั้น ๆ ด้วย และบอกพร้อมกันเพื่อให้รับรู้โดยทั่วกันในทีม ก่อนที่จะสมัครงาน ต้องหยุดคิดสักนิดว่า คุณอยากทำงานประเภทใด

6. จัดหางาน เพื่อให้การคัดสรรบุคลากรและองค์กรมีความต้องการตรงกัน ดูว่าเหมาะสมกับงานอาชีพไหน คุณจะทำอะไรให้กับนายจ้าง ให้จำไว้ว่าไม่ใช่บอกแค่ครั้งเดียว ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่คุณสัญญาไปนั้นคุณต้องทำได้จริง ๆ มันจะเสี่ยงมากถ้าคุณทำไม่ได้อย่างที่พูด แต่ให้คุณย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีมอย่างสม่ำเสมอการคิดแง่บวกจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ วิธีป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นคือการเปลี่ยนความคิดเป็นแง่บวก เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในการเขียนเอกสารสมัครงานได้ทันทีเมื่อถึงเวลา คิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือรางวัลของชีวิต ขาดความเข้าใจในเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ถูกต้องชัดเจน มันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่คุณต้องผ่านไปให้ได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลจากการ จัดหางาน ยิ่งพนักงานของคุณได้รับการชมเชยในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่ เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในอาชีพที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจให้ HR เลือกเราเพื่อสร้างผลงานและขับเคลื่อนองค์กรได้ ใช้ประสบการณ์ของคุณให้เป็นประโยชน์เพื่อเอาชนะเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ใช้แหล่งข่าว หาข้อมูลจากทุกสื่อ ทุกรูปแบบ เท่าที่จะหาได้ในการหางาน ซึ่งประสบการณ์นี้เองเป็นข้อดีของคุณ